Úvodní informace
Správa bytového domu
Vznik společenství vlastníků
Dokumenty ke stažení
Reference
Kontakty
Internet

  

Komplexní nabídka služeb spojených s praktickou správou bytového domu.

V nabídce se snažíme předložit Vám komplexní řešení správy domu tak, aby vlastní správa domu vlastníka (výbor Společenství vlastníků) zbytečně nezatěžovala. Naše firma se specializuje na správu bytových domů na Moravském předměstí v Hradci Králové.

Předpokládáme, že současnou správu domu vykonává SNHK, a.s. Hradec Králové, proto jako první krok Vám nabízíme zajištění kvalitního převzetí bytového domu od stávajícího správce.

Kvalita výkonu správy bytového domu závisí na péči, kterou je nutné věnovat nejen fyzickému převzetí domu, ale i zjištění podstatných skutečností ( rozhodujících pro výkon správy) a předání potřebné dokumentace. Při přejímání domu do správy je proto nezbytné zejména:

 • zjistit úplnost dokladů o vlastnictví jednotlivých jednotek
 • zjistit, zda je dům pojištěn a v jakém rozsahu.

Předpokladem operativního přehledu o majetku je řádná evidence. Základem jsou doklady a písemnosti, které obsahují zjištění stavu domu k datu předání, což je zejména:

 • stavební dokumentace (projekt, kolaudace atd.)
 • pasporty domů, bytů a nebytových prostor
 • předepsané protokoly o revizích:
 • smlouvy o nájmu (u bytů ve vlastnictví města HK)
 • kopie smluv o nájmu nebytových prostor
 • evidenční listy pro výpočet nájemného u bytů ve vlastnictví města HK
 • hospodářské smlouvy VČE,a.s, VAK, a.s., tepla SNHK, a.s., VČP, a.s., TS, a.s., NADO, a další smlouvy
 • předání hasičských přístrojů a hadic od domovních hydrantů.

Prohlídka domu při převzetí správy by měla být provedena s cílem zjistit skutečný stav, ze kterého bude nutné odvodit potřebu provedení oprav jednotlivých částí domů.

U vlastního převzetí máme zkušenost, že je dobrou pomůckou k převzetí jednoduchý harmonogram a předpřipravený návrh zápisu.

Námi zajišťovaná správa Vašeho bytového domu zahrnuje zejména:

1.       ekonomicko administrativní část

 • vedení účetnictví v zákonem předepsané podobě tj. podvojné účetnictví včetně zpracování daňového přiznání:

výstupy:

 • za Společenství vlastníků
 • měsíční tabulka jako podklad pro jednání výboru společenství 
 • vedení evidence movitého majetku
 • zpracování návrhu vytištění „Domovního řádu SV“
 • příprava výběrového řízení na pojištění stavební části bytového domu
 • určení každoročně předpokládané částky nákladů na preventivní údržbu, rekonstrukce (modernizaci) společných částí domu
 • na základě společenstvím vlastníků odsouhlasené částky nákladů na údržbu stanovení výše ročních a měsíčních záloh do fondu oprav
 • příprava smluv k smluvnímu zajištění dodávky pitné vody, TUV, tepla, elektřiny
 • určení výše ročních a měsíčních záloh jednotlivým majitelům BJ za dodávku vody, TUV, tepla, elektřiny, výtahů
 • na základě vyúčtování služeb smluvních partnerů zabezpečení rozúčtování plátcům záloh s vrácením přeplatku či vyžádání nedoplatku dle platných vyhlášek
 • evidence plateb do fondu oprav a za služby spojené s bydlením, včetně upomínek dlužníků a přípravy podkladů pro právní vymáhání
 • kontrola přijatých faktur za služby, příprava podkladů k zaplacení přijatých faktur za služby odsouhlasené výborem SV
 • zajištění ukládání rezervních finančních prostředků na termínované účty (případně účty stavebního spoření)
 • zpracovávání plánů práce pro výbor společenství s úkoly na dva měsíce
 • upomínky dlužníků, podklady k vymáhání pohledávek

2.       technicko provozní část

 • stálé zajištění provozuschopnosti a bezpečného užívání všech společných částí domu zajišťujeme pravidelnými kontrolami domu 2x týdně technikem správce (odstraňuje drobné zámečnické a elektrikářské závady)
 • zajištění provozuschopnosti a přístupu ke všem uzávěrům, ventilům a centrálním rozvodům sítí zabezpečujících bezporuchový chod domu (plyn, voda, odpad, teplo, el. rozvody, TV rozvody)
 • zajištění trvalé provozuschopnosti společných elektrických zařízení v domě (výtahy, osvětlení, nouzové osvětlení, domovní zvonky, TV signál)
 • zajištění havarijních služeb společných prostorů a vlastních bytových jednotek
 • zajištění zákonem předepsaných revizí rozvodů a zařízení domu (zpracován samostatný plán revizí na dobu 5 let)
 • kontrola přijatých faktur za opravy společných prostorů, jejich zaplacení po odsouhlasení výborem SV
 • zajištění úklidu společných částí domu v případě zájmu
 • příprava výběrových řízení na základě odsouhlasených podmínek výboru SV, vyhodnocení výběrových řízení s návrhem pro výbor SV (o zakázce s konečnou platností rozhoduje výbor SV)
 • přípravy návrhů smluv o dílo, posuzování předložených smluv o dílo dodavateli
 • zpracovávání plánů údržby a oprav pro výbor společenství s úkoly

3.       výhledová, plánovací a metodická část


 • příprava plánu na odstranění závad zjištěných při přebírání bytového domu s horizontem jednoho roku:
 • příprava výhledového plánu na pět let středních, generálních a revizních oprav společných částí domu v souvislosti s technickým stavem základních stavebních částí (střecha, plášť domu, okna, dveře, rozvody)
 • metodická příprava a průběžné informace o změnách legislativy mající vliv na činnost společenství vlastníků.

Cena za správu:

Odměna správce, nebo-li správní poplatek dle smlouvy.


Reference:

Domníváme se, že výhodou naší správy, kromě kvalitní správcovské práce, je:


 • dostupnost zodpovědných pracovníků správce v blízkosti místa bydliště – provozovna správce na tř. E. Beneše 1543 v blízkosti Vašeho domu, bezprostřední kontakt majitelů bytových jednotek s pracovníky zabezpečují správu
 • zabezpečení kontroly prováděných prací odbornými firmami, přebírání jednotlivých zakázek vzhledem k poloze kanceláře správce několikrát denně:
 • při drobných opravách využití pracovníků bydlících ve Vašich bytových jednotkách na Dohodu o provedení práce
 • pružnější, efektivnější a lacinější provedení jednotlivých oprav v domě
 • soustavná starost o vzhled, pořádek a funkčnost domu

Závěrem:

Jsme připraveni Vám spravované bytové domy předvést. Již sama návštěva Vám ukáže rozdíl ve správě prováděné naší firmou a jinými správci na tř. E. Beneše.

Jsme rovněž připraveni Vám případné dotazy k jednotlivým bodům nabídky blíže doložit.Pro bližší informace nás prosím kontaktujte . Rádi se Vám budeme věnovat.